Прозорість та інформаційна відкритість закладу

ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ОСВІТУ"

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

 1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

 2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності – на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

 • статут закладу освіти;

 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;

 • сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;

 • структура та органи управління закладу освіти;

 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

 • ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

 • мова (мови) освітнього процесу;

 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

 • напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);

 • наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;

 • результати моніторингу якості освіти;

 • річний звіт про діяльність закладу освіти;

 • правила прийому до закладу освіти;

 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

 • розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;

 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

 • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

 1. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

 2. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

 3. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.